Horvát Román Angol Magyar

Djelatnost

 

AQUINNO SERVICE Kft. se bavi trgovinom, kompleksnom ugradnjom i servisiranjem strojeva i tehnoloških linija za separaciju, sušenje i crpljenje, ali prvenstveno na području dehidracije, zgušnjavanja i sušenja otpadnog mulja.

 

Trgovinska delatnost

AQUINNO SERVICE Kft. riješava pojedinačne i kompleksne zahtijeve maručilaca.

U ovisnosti od zahtijeva isporučujemo pojedinačne ili kompletne tehnološke sustave.

U pripremnoj fazi, kao i u fazi izvodjenja investicija, projektantima pružamo punu podršku, da bi krajnjem korisniku našli najbolje riješenje u tehničko-tehnoliškom i gospodarstvenom pogledu na području strojarske i elektro opreme.

Našim partnerima stojimo na raspolaganju sa originalnim rezervnim dijelovima i podsklopovima od strane zastupanih tvornica.

 

Samo nekoliko stropjeva iz izbora:
•  separatori (centrifuge za razdvajanje faza): HILLER centrifuge,
•  sustavi za sušenje mulja: WendeWolf® solarni sistemi,
•  excentrične pužne pumpe i maceratori: SEEPEX,
•  agregati za pripremu polielektrolita,
•  pužni transporteri,
•  indukcioni mjerači protoka,
•  frekventni pretvarači,
•  električni razvodni i upravljački ormani.

 

Gradbena dijelatnost

Na osnovu ugovora vršimo ugradnju svih strojeva i električne opreme, koje isporučujemo, sustavom ključ u ruke, ili po zahtijevu naručilaca. Ugradnja uvek završava sa testom obrtanja strojeva, shodno pripadajućim standardima i upuštanjem istih. Za sigurno rukovanje skupocenom opremom uvek vršimo i obučavanje osoba za rukovanje na licu mijesta. Po zahtevu vršimo i projektiranje u izvijedbenoj fazi. Za izvodjenje radova stoji nam na raspolaganju odgovarajuće iskustvo, kadrovsi potencijal i potrebna tehnika.

 

Servisna dijelatnost

Vršimo servis svih strojeva iz našeg prodajnog asortimana, to jest centrifuga, ekscenttričnih pužnih pumpi itd., u garantnom i van garantnog roka. Ovu dijelatnost vršimo na osnovu narudžbe ili ugovora.

AQUINNO SERVICE Kft. raspolaže sa četiri servisna vozila, koja su stalno na putu po madjarskoj ili u okolnim zemljama.

 

Remontna dijelatnost

Dijelatnost vršimo po ugovoru ili na osnovu pojedinačne narudžbe. Spremni smo da izvršimo remont svih strojeva i sustava isporučene od strane AQUINNO SERVICE-a, kao i svih proizvode isporučenih sa naše strane zastupanih tvornica, kao što su centrifuge, crpke, sustavi za sušenje, ostale strojarske opreme i električna oprema, sa tehnologijom analognim tehnologiji proizvodjača.